Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2012

zawsze
Reposted fromdzony dzony viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
zawsze
5098 e51b
zawsze
naukowcy odkryli, że świat składa się z neutronów, protonów i elektronów. zapomnieli wspomnieć o kretynach.
Reposted fromlabellavita labellavita viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
[...] cuda nie zdarzają się nikomu z wyjątkiem tych szczęśliwych czubków, którzy widzą je wszędzie
— Stephen King - Po zachodzie słońca
Reposted fromdrusill-a drusill-a viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
8627 1a92
zawsze
zawsze
zawsze
5041 8bc9
Reposted fromxmishka xmishka viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
4039 7fc5
Reposted fromursa-major ursa-major viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
5875 8def 500
^^
Reposted fromIriss Iriss viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
1661 74ac
Reposted fromkillyourhero killyourhero viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
3656 f49e
Reposted fromiamstrong iamstrong viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
zawsze
1855 fb35
Reposted fromintrigante intrigante viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
0289 87ef
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
0115 c171
zawsze
6330 6d88
Reposted fromMadridista Madridista viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
7687 848d


Reposted fromdrobnostki drobnostki viafoodforsoul foodforsoul
zawsze
8075 d7f3 500
Reposted fromsail sail viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl